زیبایی

زیبایی” alt=”” />

زیبایی بی کرانه ی دریایی
آیینه ای از طراوت صحرایی
هم بوده و هم نبوده ای کاین گونه
غایب زدوچشم و در دلم پیدایی